تهیه و بررسی غشاهای میکرو و نانوفیلتراسیون بر پایه ی بستر نانوالیافی پلی یورتان از طریق پلیمریزاسیون بین سطحی / دانشجو : محسن مصلحی

تهیه و بررسی غشاهای میکرو و نانوفیلتراسیون بر پایه ی بستر نانوالیافی پلی یورتان از طریق پلیمریزاسیون بین سطحی / دانشجو : محسن مصلحی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده شیمی


عنوان: تهیه و بررسی غشاهای میکرو و نانوفیلتراسیون بر پایه ی بستر نانوالیافی پلی یورتان از طریق پلیمریزاسیون بین  سطحی

دانشجو : محسن مصلحی
رشته: شیمی پلیمر

استاد راهنما : دکتر حسین مهدوی

زمان : 1399/10/06 ساعت  15:30
مکان : پردیس علوم / دانشکده شیمی

چکیده:

نسل جدید غشاهای نانوالیافی به دلیل نسبت سطح به حجم بالای نانوالیاف، حفرات متصل بهم و تخلخل بالاتر نسبت به غشاهای رایج که از روش های معمول مانند وارونگی فاز به دست می آیند، دارای شار خروجی بالاتر، مصرف انرژی کمتر، راندمان و طول عمر بالاتری هستند. در این پروژه از روش پیوسته الکتروریسی غیر نازلی برای تهیه غشاهای نانوالیافی پلی یورتان استفاده و از تکنیک های اصلاح سطحی برای تهیه غشاهای میکروفیلتراسیون  و نانوفیلتراسیون  با اندازه حفرات مشخص استفاده و مورد بررسی قرار گرفتند. 

آدرس کوتاه :