تهیه و بررسی غشاهای کامپوزیتی پلی اتر سولفون اصلاح شده با مواد یون دوقطبی (زویتریونی) / دانشجو: زهرا نادی زاده

تهیه و بررسی غشاهای کامپوزیتی پلی اتر سولفون اصلاح شده با مواد یون دوقطبی (زویتریونی) / دانشجو: زهرا نادی زاده


دانشگاه تهران
آگهی دفاع از پایان نامه رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمیعنوان:
تهیه و بررسی غشاهای کامپوزیتی پلی اتر سولفون اصلاح شده با مواد یون دوقطبی (زویتریونی)


دانشجو: زهرا نادی زاده

استاد راهنما: دکتر حسین مهدوی

زمان: سه شنبه 1399/11/28    ساعت: 6-4
دانشکده: شیمی

آدرس کوتاه :