تهیه و شناسایی نانوساختارهای پیلمری زیست سازگار به عنوان حامل داروی ضد سرطان / احسان محمدی فر

تهیه و شناسایی نانوساختارهای پیلمری زیست سازگار به عنوان حامل داروی ضد سرطان / احسان محمدی فر


آگهی دفاع از رساله دکتری
دانشکده شیمی


عنوان: تهیه و شناسایی نانوساختارهای پیلمری زیست سازگار به عنوان حامل داروی ضد سرطان

دانشجو : احسان محمدی فر
رشته:  نانوشیمی


استاد راهنما : دکتر علی نعمتی خراط، دکتر محسن عادلی

زمان : شنبه 1396/7/1 ساعت 16:00
مکان :  اتاق 123
 

آدرس کوتاه :