تهیه و کاربرد غشا پلی‎اتر‎سولفون حاوی نانوذرات گرافن اکسید سولفونه به منظور افزایش عملکرد و کاهش گرفتگی غشا در نانوفیلتراسیون / دانشجو: نادر غلامی

تهیه و کاربرد غشا پلی‎اتر‎سولفون حاوی نانوذرات گرافن اکسید سولفونه به منظور افزایش عملکرد و کاهش گرفتگی غشا در نانوفیلتراسیون / دانشجو: نادر غلامی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده شیمیعنوان: تهیه و کاربرد غشا پلی‎اتر‎سولفون حاوی نانوذرات گرافن اکسید سولفونه به منظور افزایش عملکرد و کاهش گرفتگی غشا در نانوفیلتراسیون

دانشجو: نادر غلامی
رشته:  نانوشیمی
استاد راهنما: دکتر حسین مهدوی

زمان: 1397/6/31 ساعت: 16
مکان: اتاق سمینار
 

چکیده
در این پژوهش ابتدا نانوذرات گرافن اکساید به روش بهبودیافته هامر تهیه و در ادامه نانوذرات گرافن اکساید تحت واکنش سولفوناسیون، سولفونه و گرافن اکساید سولفونه سنتز گردید. با استفاده از طیف سنجی FT-IR و رامان سنتز نانوذرات مزبور تأیید شد. غشاهای نانوکامپوزیتی با استفاده از درصدهای وزنی مختلف نانوذرات گرافن اکساید و گرافن اکساید سولفونه به روش وارونگی فاز تهیه شد. در حضور این نانوذرات، شار آب خالص، تخلخل و آب دوستی غشاها بهبود و زبری سطح غشاها نیز افزایش پیدا کرد. عملکرد غشاهای تهیه شده با آزمون های بازداری، و پارامترهای بازیافت شار و گرفتگی مطالعه گردید. میزان پس زنی فلزات سنگین Cr، Cd، Cu و Ni افزایش یافت. مقاومت در برابر گرفتگی غشاها با فیلتراسیون محلول پروتئین BSA بررسی شد. نتایج آزمون بازداری دو رنگ اسیدبلو 26، بیسمارک قهوه ایG(Y)  و پروتئین BSA نشان دهنده بهبود میزان بازداری و تأثیرگذاری مستقیم عواملی نظیر میانگین شعاع حفرات، ابعاد مولکول‎ها و آب دوستی سطوح غشاها بود. نتایج ضدگرفتگی نشان داد که نمونه حاوی 5/0درصدوزنی نانوذرات گرافن اکساید سولفونه دارای بیشترین بازیافت شار با مقدار 5/94% و پایین‎ترین گرفتگی برگشت‎ناپذیر (5/5%) بود. ساختار و مورفولوژی سطح مقطع غشاهای نانوکامپوزیتی پلی‎اترسولفونی در حضور گرافن اکساید و گرافن اکساید سولفونه با SEM بررسی گردید. نتایج نشان داد که در حضور این نانوذرات مقادیر شار آب خالص، تخلخل، آب دوستی بهبود یافته است.

 

آدرس کوتاه :