توابع توزیع پارتونی تعمیم یافته در چهارچوب پدیده شناسی هادرون ها / فاطمه ایرانی

توابع توزیع پارتونی تعمیم یافته در چهارچوب پدیده شناسی هادرون ها / فاطمه ایرانی


 

آدرس کوتاه :