توسعه‌ی واکنشگرهای آلی هالوژن‌دار برای روش‌های جدید سنتز ترکیبات هتروسیکل نیتروژن‌دار نظیر دی‌هیدرو کویینازولینون‌ها و دی‌هیدرو پیریدین‌ها / دانشجو: نرجس رضایی

توسعه‌ی واکنشگرهای آلی هالوژن‌دار برای روش‌های جدید سنتز ترکیبات هتروسیکل نیتروژن‌دار نظیر دی‌هیدرو کویینازولینون‌ها و دی‌هیدرو پیریدین‌ها / دانشجو: نرجس رضایی


 
آگهی دفاع از رساله دکتری
دانشگاه تهران
پردیس علوم
دانشکده شیمیعنوان: توسعه‌ی واکنشگرهای آلی هالوژن‌دار برای روش‌های جدید سنتز ترکیبات هتروسیکل نیتروژن‌دار نظیر دی‌هیدرو کویینازولینون‌ها و دی‌هیدرو پیریدین‌ها


دانشجو: نرجس رضایی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر پرویز رشیدی رنجبر

زمان: چهارشنبه    1399/10/03    ساعت: 17-15

کلاس مجازی: http://vclas9.ut.ac.ir/sci14

آدرس کوتاه :