توسعه حسگرهای الکتروشیمیایی نوین برای یون های فلزات سنگین ( مانند بیسموت، سرب، کروم و جیوه) بر پایه ی نانوذرات پلیمری قالب یونی سنتز شده از طریق آرایش های جدیدی از کمپلکس های یون- لیگاند- مونومر

توسعه حسگرهای الکتروشیمیایی نوین برای یون های فلزات سنگین ( مانند بیسموت، سرب، کروم و جیوه) بر پایه ی نانوذرات پلیمری قالب یونی سنتز شده از طریق آرایش های جدیدی از کمپلکس های یون- لیگاند- مونومر


آگهی دفاع از رساله دکتری

دانشکده شیمی

عنوان:

توسعه حسگرهای الکتروشیمیایی نوین برای یون های فلزات سنگین ( مانند بیسموت، سرب، کروم و جیوه) بر پایه ی نانوذرات پلیمری قالب یونی سنتز شده از طریق آرایش های جدیدی از کمپلکس های یون- لیگاند- مونومر

دانشجو : نگین حمیدی

رشته:  الکتروشیمی

اساتید راهنما: دکتر طاهر علیزاده - دکتر محمد رضا گنجعلی

استاد مشاور: دکتر پرویز نوروزی

زمان : پنج شنبه 1396/6/2  ساعت 11

مکان : کلاس 123

چکیده:

 در کار تحقیقاتی حاضر به طراحی و ساخت حسگرهای ولتامتری بر پایه ی پلیمرهای قالب یونی در ابعاد نانومتری برای تعیین گزینشی تعدادی از یونهای فلزات سنگین، پرداخته شده است. تهیه ی پلیمرهای قالب یونی، با بکارگیری پلیمریزاسیون رسوبی رادیکالی، توسط مونومر عاملی ایتاکونیک اسید (ITA) در نقش عامل کمپلکس کننده و شبکه ساز EGDMA، صورت پذیرفت. در ادامه به منظور اندازه گیری گزینشی هر یک از یون های بیسموت، سرب، کروم و جیوه، الکترودهای خمیر کربن اصلاح شده بر پایه نانوذرات پلیمری قالب یونی و نانولوله های کربنی چند دیواره، ساخته شد. رفتار الکتروشیمیایی یون های نامبرده، توسط روش های ولتامتری عریان سازی آندی موج مربعی و پالسی تفاضلی، با استفاده از حسگرهای تهیه شده مورد بررسی قرار گرفت. همچنین حسگرهای پیشنهادی، برای اندازه گیری هر یک از یون های نامبرده در نمونه های حقیقی با موفقیت به کار گرفته شدند.

آدرس کوتاه :