توسعه روش­ های نوین الکتروریسی برای ساخت نانوکامپوزیت­ های پلیمری برای استخراج و شناسایی آلاینده­ های زیست محیطی / دانشجو : حمید نجارزادگان

توسعه روش­ های نوین الکتروریسی برای ساخت نانوکامپوزیت­ های پلیمری برای استخراج و شناسایی آلاینده­ های زیست محیطی / دانشجو : حمید نجارزادگان


پردیس علـوم

دانشکده شیمی

آگهی دفاع از رساله دکتری

عنوان: توسعه روش­ های نوین الکتروریسی برای ساخت نانوکامپوزیت­ های پلیمری برای استخراج و شناسایی آلاینده­ های زیست محیطی

دانشجو : حمید نجارزادگان

رشته:  شیمی تجزیه

استاد راهنما : دکتر حسن سرشتی

زمان : شنبه 9 تیرماه 1397 ساعت 14

مکان: کلاس 123

چکیده:

در پژوهش­های حاضر کاربردهای نوین الکتروریسی در شیمی تجزیه برای شناسایی ترکیبات و همچنین استفاده از نانوالیاف پلیمری بعنوان جاذب آلاینده ­های زیست محیطی بررسی شده است.

در کار نخست الیاف پلیمری شفاف برای شناسایی نیکل، در کار دوم الیاف پلیمری شفاف برای شناسایی و تشخیص آهن(II) و ویتامین ث بررسی و مطالعه شد. در کار سوم و چهارم از روش ریزاستخراج فاز جامد و با تشکیل فیبرهای نانوکامپوزیتهای پلیمری با کالیکس­ آرن­ ها و نانوذرات سوپرآبگریز سیلیکا برای استخراج و پیش تغلیظ کلروبنزن­ ها و آفت کش­ها بهره گرفته شد.

آدرس کوتاه :