توسعه نانوکامپوزیتهای بر پایه نانوساختارهای کربنی برای حذف یا پیش تغلیظ آلاینده های زیست محیطی / دانشجو : علی شریف

توسعه نانوکامپوزیتهای بر پایه نانوساختارهای کربنی برای حذف یا پیش تغلیظ آلاینده های زیست محیطی / دانشجو : علی شریف


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده شیمی


عنوان: توسعه نانوکامپوزیتهای بر پایه نانوساختارهای کربنی برای حذف یا پیش تغلیظ آلاینده های زیست محیطی

دانشجو : علی شریف
رشته:  شیمی تجزیه
استاد راهنما : دکتر فرزانه شمیرانی

زمان : روز دوشنبه مورخ 1397/07/02 ساعت 13:00
مکان: دانشکده شیمی اتاق 123  پردیس علوم

چکیده:
این پژوهش با هدف توسعه و کاربرد روش های نوین استخراج و اندازه گیری آلاینده های زیستی با استفاده از نانو کامپوزیت های پلیمری بر پایه نانو مواد کربنی انجام خواهد شد. هریک از پلیمرها حاوی گروه های عاملی مختلفی هستند و ترکیب آن ها با مواد دیگر سبب بروز خواص جدیدی در آن ها می شود . لذا در تمام مراحل انجام رساله، هدف ساخت و به کارگیری نانوکامپوزیت های پایه نانو مواد کربنی برای استخراج و تعیین آلاینده های زیستی با تکنیک های اندازه گیری تجزیه ای نظیر روش های اسپکتروسکوپی می باشد .در این روش ها اصل برکوچک سازی مراحل پیش آماده سازی وکاهش مصرف جاذب فیلتراسیون ودر نتیجه کاهش هزینه ها و سادگی روش و کوتاه شدن زمان آنالیز با استفاده از روشهای دوستدار محیط زیست می باشد.

آدرس کوتاه :