توسعه و کاربرد نانوکامپوزیتهای پایه کربنی برای استخراج فاز جامد مواد آلاینده و دارویی در بافت-های بیولوژیک / سجاد بختیاری

آگهی دفاع از رساله دکتری

دانشکده شیمی

عنوان: توسعه و کاربرد نانوکامپوزیتهای پایه کربنی برای استخراج فاز جامد مواد آلاینده و دارویی در بافت های بیولوژیک
دانشجو : سجاد بختیاری
رشته:  شیمی تجزیه
استاد راهنما : دکتر حسن سرشتی
زمان :  11/06/96 ساعت: 13
مکان : دانشکده شیمی-اتاق سمینار
چکیده: در این رساله از نانوکامپوزیت های پایه گرافنی برای استخراج و تعیین داروها و فلزات سنگین در بافت های بیولوژیک استفاده شده است. بدین منظور جاذب های مغناطیسی و نانوالیاف الکتروریسی به درستی سنتز شده و تاییدیه های آن تهیه شد. پارامترهای آماری تعیین شده و داده های نهایی در نمونه های حقیقی بررسی شد.

 


 

آدرس کوتاه :