نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

توضیحات مدارک مربوط به هر سفر

توضیحات مدارک مربوط به هر سفر


جهت انجام سریع و بدون نقص امور مربوط به سفر خواهشمند است درخواست اعضا محترم دانشکده پس از تائید ریاست محترم دانشکده  به همراه مدارک مربوط به هر سفر به صورت کامل و حداقل دو(2) ماه قبل از سفر به دفتر بین الملل پردیس ارسال گردد.

مدارک باید توسط دانشکده کنترل و به همراه چک پرینت برای مسئول دفتر محترم معاونت پژوهش پردیس ارسال گردد.. به علت ضرورت ارسال مدارک به صورت کامل به دانشگاه، کلیه مدارک ارسالی ناقص به دانشکده ها عودت خواهد شد.

۱- مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی:

قبل از سفر:

-ثبت  الکترونیکی درخواست در سایت بین الملل دانشگاه و ارسال درخواست به ریاست دانشکده و سپس پردیس

-موافقت دانشکده با ذکر عدم تخصیص درس در هیچیک از مقاطع تحصیلی در نیمسال سفر

-پروپوزال طرح قابل انجام در دوره فرصت مطالعاتی

- پذیرش دانشگاه مقصد

-فرم  تکمیل شده تعیین جانشین امور آموزشی و پژوهشی

-فرم  تکمیل شده تعیین وضعیت پایان نامه‌های متقاضی فرصت مطالعاتی

- فرم تکمیل شده  تقاضای استفاده از فرصت مطالعات

- فرم تکمیل شده شماره یک

- فرم تکمیل شده شماره 2

بعد از سفر:

- گزارش تایید شده سفر در شورای دانشکده

- صفحه ورود و خروج پاسپورت و بلیط خود و همراهان

- گواهی حضور در دانشگاه مقصد

- مقالات پذیرفته شده و چاپ شده

 

۲- مدارک لازم جهت ماموریت پژوهشی:

قبل ازسفر:

-موافقت دانشکده با ذکر عدم تخصیص درس در هیچ یک از مقاطع تحصیلی برای نیمسال سفر

-پروپوزال طرح قابل انجام در دوره ماموریت پژوهشی (برای سفرهای تا دو ماه گزارش توجیهی یک صفحه ای کافی است)

- پذیرش دانشگاه مقصد

-فرم  تکمیل شده تعیین جانشین امور آ موزشی و پژوهشی

-فرم تکمیل شده وضعیت پایان نامه‌های متقاضی ماموریت پژوهشی

-فرم تکمیل شده استفاده از ماموریت پژوهشی

- فرم تکمیل شده شماره یک

- فرم تکمیل شده شماره 2

بعد از سفر:

گزارش سفر

- دستاوردهای احتمالی

- گواهی حضور در دانشگاه یا مرکز مقصد

- بلیط خود و همران به همراه صفحه ورود و خروج پاسپورت

۳- مدارک لازم جهت شرکت در کارگاه و کنفرانس

-صفحه نشاندهنده مبلغ   ثبت نام

- نامه پذیرش

-فرم  تکمیل شده تعیین جایگزین امور آموزشی و پژوهشی*

-موافقت دانشکده

- خلاصه مقاله و یا پوستر پذیرش شد

- فرم تکمیل شده درخواست ارز

*برای دانشجویان محترم فرم جایگزین ضروری نیست.

۴- مدارک جهت دریافت کمک هزینه سفر پس از بازگشت از سفر

-مدرک دریافتی از همایش

-صفحه ورود و خروج پاسپورت

-بلیط رفت و برگشت

-مقاله یا پوستر عرضه شده در همایش

-گزارش سفر به تایید شورای دانشکده برای اساتید

- شماره حساب بانک تجارت و کد ملی