جداسازی لاکتوباسیلوس های مولد پلی ساکاریدهای خارج سلولی از منابع گیاهی و لبنی و بررسی اثرات این ترکیبات بر دودمان سلولی فیبروبلاست انسانی / دانشجو: مهدیه شیرزاد

جداسازی لاکتوباسیلوس های مولد پلی ساکاریدهای خارج سلولی از منابع گیاهی و لبنی و بررسی اثرات این ترکیبات بر دودمان سلولی فیبروبلاست انسانی / دانشجو: مهدیه شیرزاد


آگهی دفاع از رساله دکتری

پردیس علـوم
دانشکده زیست شناسی

عنوان: جداسازی لاکتوباسیلوس های مولد پلی ساکاریدهای خارج سلولی از منابع گیاهی و لبنی و بررسی اثرات این ترکیبات بر دودمان سلولی فیبروبلاست انسانی

دانشجو: مهدیه شیرزاد
رشته: میکروبیولوژی
اساتید راهنما: دکتر جواد حامدی و دکتر سید محمد حسین مدرسی

زمان: دوشنبه 1397/4/25 ساعت 15
مکان: آمفی تئاتر میکروبیولوژی، خ قدس، ک شفیعی، پلاک 17، طبقه اول

چکیده:
لاکتوباسیل ها میکروارگانیسم های مفیدی هستند که اثرات سلامت بخش آنها به اثبات رسیده است. پژوهش ها نشان داده است که پلی ساکاریدهای گیاهان، قارچ ها و جلبک ها با حفظ آب پوست و مهار آنزیم های کلاژناز، الاستاز، هیالورونیداز و متالوپروتئینازهای ماتریکس، قادر به تعویق پیری پوست می باشند. هدف این پژوهش بررسی توانمندی آنتی اکسیدانی، ضد الاستازی و  ضد کلاژنازی پلی ساکاریدهای لاکتوباسیل ها بر روی سلول های فیبروبلاست طبیعی پوست بوده است.
صد نمونه گیاهان دارویی و فرآورده های لبنی سنتی جمع آوری شد و از بین لاکتوباسیل جدا شده از آنها در نهایت 21 سویه با توانایی تولید بالاتر پلیمر خارج سلولی انتخاب شدند. اگزوپلیمرهای انتخاب شده، اثرات ضدکلاژنازی (تا 100%)، ضد الاستازی (تا 87%) و آنتی اکسیدانی (تا 60%) قابل توجهی از خود نشان دادند. اگزوپلیمرهای لاکتوباسیل ها همچنین اثرات ضد میکروبی قابل توجهی نسبت به باکتری هایS. aureus، E. coli و P. aeruginosa  از خود نشان دادند. اکثر این اگزوپلیمرها، سمیت سلولی قابل توجهی بر روی فیبروبلاست های پوست نشان ندادند. همه اگزوپلیمرهای بررسی شده، فرآیند ترمیم زخم را در سلول های فیبروبلاست پوست تحریک می کردند (تا 99%). اگزوپلیمر  B9-1 (جدا شده از L. casei) با بیشترین اثرات ضد الاستازی و ضد کلاژنازی، بیان ژن های MMP1، MMP2، MMP3، MMP9 و MMP10  را به طور معناداری کاهش و بیان ژن های TIMP1 و TIMP2 را به طور جزئی افزایش دادند. در حالیکه اگزوپلیمر P35 (جدا شده از L. plantarum) با فعالیت ضد الاستازی و ضد کلاژنازی پایین، تغییرات معناداری بر روی بیان این ژن ها نداشت. بررسی FT-IR ، گروه های عملکردی پلی ساکاریدها را تایید کرد. تصویر SEM، خلوص و شکل فضایی آنها و در نهایت، HPTLC، زیر واحدهای تشکیل دهنده این پلی ساکاریدها را نشان داد.
به طورکلی، اگزوپلی ساکاریدهای لاکتوباسیل ها با توانایی ضد میکروبی، آنتی اکسیدانی، آنتی الاستازی و آنتی کلاژنازی می توانند به عنوان گزینه های جدیدی از بیوپلیمرهای طبیعی با فعالیت های دخیل در فرایند ضد پیری پوست مورد بررسی های فراتر قرار بگیرند.  

آدرس کوتاه :