جداسازی و شناسایی اکتینوباکترها از محیط‌های دریایی ایران و بررسی فعالیت مهار کنندگی استیل کولین استرازی متابولیت‌های آن‌ها / دانشجو: فائزه الماسی

جداسازی و شناسایی اکتینوباکترها از محیط‌های دریایی ایران و بررسی فعالیت مهار کنندگی استیل کولین استرازی متابولیت‌های آن‌ها / دانشجو: فائزه الماسی


آگهی دفاع از رساله دکتری

پردیس علوم

دانشکده زیست­ شناسی

عنوان: جداسازی و شناسایی اکتینوباکترها از محیط‌های دریایی ایران و بررسی فعالیت مهار کنندگی استیل کولین استرازی متابولیت‌های آن‌ها

دانشجو: فائزه الماسی

رشته: زیست فناوری میکربی

استادان راهنما: دکتر جواد حامدی- دکتر فاطمه محمدی­پناه

استاد مشاور: دکتر حمید رضا ادهمی

زمان: دوشنبه 97/6/26 ساعت 12

مکان: آمفی تاتر میکربیولوژی واقع در خیابان قدس، کوچه شفیعی، پلاک 17، طبقه اول

آدرس کوتاه :