جداسازی و شناسایی اکتینوباکتر مولد لیپاز مقاوم به حلال، خالص‌سازی و تعیین ویژگی‌های آنزیمی / دانشجو: سمیه ایمان­ پرست

جداسازی و شناسایی اکتینوباکتر مولد لیپاز مقاوم به حلال، خالص‌سازی و تعیین ویژگی‌های آنزیمی / دانشجو: سمیه ایمان­ پرست


آگهی دفاع از رساله دکتری

پردیس علوم

دانشکده زیست­ شناسی

عنوان: جداسازی و شناسایی اکتینوباکتر مولد لیپاز مقاوم به حلال، خالص‌سازی و تعیین ویژگی‌های آنزیمی

دانشجو: سمیه ایمان­ پرست

رشته: زیست فناوری میکربی

استادان راهنما:  دکتر جواد حامدی - دکتر محمدعلی فرامرزی

زمان: یکشنبه 97/6/25  ساعت 10

مکان: آمفی تاتر میکربیولوژی واقع در خیابان قدس، کوچه شفیعی، پلاک 17، طبقه اول

آدرس کوتاه :