جدول زمان بندی وام های دانشجویی در نیمسال اول 99-98

جدول زمان بندی وام های دانشجویی در نیمسال اول 99-98


جدول زمان بندی وام های دانشجویی در نیمسال اول 99-98

نوع وام

زمان ثبت درخواست وام در سامانه گلستان برای دانشجویان

وام ضروری ویژه دکتری

از تاریخ 98/6/30  لغایت  98/9/22

وام تحصیلی ویژه دکتری

از تاریخ 98/6/30  لغایت  98/9/15

انواع وام های تحصیلی

از تاریخ 98/6/30  لغایت  98/8/24

انواع وام های شهریه

از تاریخ 98/6/30  لغایت  98/8/20

وام تغذیه

اواخر ترم اعلام خواهد شد.

سایر وامها )ضروری، مسکن، ودیعه مسکن، زیارت، ازدواج و (...

از تاریخ 98/6/30  لغایت  98/8/24

 
آدرس کوتاه :