جلسه مشترک بررسی برنامه دکتری علوم محیط زیست در پردیس علوم دانشگاه تهران

"برگزاری جلسه مشترک پردیس علوم، دانشکده محیط زیست و دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و دانشکده علوم دانشگاه زنجان جهت بررسی برنامه دکتری علوم محیط زیست در پردیس علوم دانشگاه تهران"

جهت بررسی تخصصی برنامه درسی و سرفصل دروس دوره دکتری رشته علوم محیط زیست جلسه‌ای در تاریخ ۲۸ بهمن ماه با حضور اعضای گروه علوم زیستی شورای برنامه ریزی و زارت علوم، تحقیقات و فناوری و تعدادی از اعضای هیأت علمی پردیس علوم، دانشکده محیط زیست و دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس و نمایندگان دانشگاه زنجان در پردیس علوم برگزار شد.

آدرس کوتاه :