جلسه مشترک بررسی برنامه دکتری علوم محیط زیست در پردیس علوم دانشگاه تهران

جلسه مشترک بررسی برنامه دکتری علوم محیط زیست در پردیس علوم دانشگاه تهران


"برگزاری جلسه مشترک پردیس علوم، دانشکده محیط زیست و دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و دانشکده علوم دانشگاه زنجان جهت بررسی برنامه دکتری علوم محیط زیست در پردیس علوم دانشگاه تهران"

جهت بررسی تخصصی برنامه درسی و سرفصل دروس دوره دکتری رشته علوم محیط زیست جلسه‌ای در تاریخ ۲۸ بهمن ماه با حضور اعضای گروه علوم زیستی شورای برنامه ریزی و زارت علوم، تحقیقات و فناوری و تعدادی از اعضای هیأت علمی پردیس علوم، دانشکده محیط زیست و دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس و نمایندگان دانشگاه زنجان در پردیس علوم برگزار شد.

آدرس کوتاه :