حضور پروفسور Sergey Haroche برنده جایزه نوبل فیزیک به زودی در پردیس علوم

حضور پروفسور Sergey Haroche برنده جایزه نوبل فیزیک به زودی در پردیس علوم


حضور برنده جایزه نوبل فیزیک، به زودی در پردیس علوم
Prof. Sergey Haroche
Collège de France
Nobel Prize laureate in quantum physics


 

آدرس کوتاه :