حمایت بنیاد نخبگان از دانشجویان نمونه کشوری

دانشجویان برگزیده نمونه کشوری در سال برگزیده شدن مشمول جایزه‌های تحصیلی بنیاد نخبگان می‌شوند.

جزئیات این جوایز در جدول‌های ۱-۳ قابل مشاهده است.

آدرس کوتاه :