حمایت بنیاد نخبگان از دانشجویان نمونه کشوری

حمایت بنیاد نخبگان از دانشجویان نمونه کشوری


دانشجویان برگزیده نمونه کشوری در سال برگزیده شدن مشمول جایزه‌های تحصیلی بنیاد نخبگان می‌شوند.

جزئیات این جوایز در جدول‌های ۱-۳ قابل مشاهده است.

آدرس کوتاه :