حمایت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از چهار طرح فناورانه متعلق به چهار عضو محترم هیات علمی پردیس علوم

حمایت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از چهار طرح فناورانه متعلق به چهار عضو محترم هیات علمی پردیس علوم


با توجه به انجام فرآیندهای داوری فنی و کسب و کار و بررسی در کارگروه‌های ارزیابی و پذیرش، از میان ۳۵ طرح متقاضی پذیرش، ۲۱ طرح (۱۱ طرح پذیرش مشروط در شکوفایی ۲ و ۱۰ طرح پذیرش در شکوفایی ۱) موفق به پذیرش در دوره شکوفایی یک و دو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شدند.

۳۲% از طرح‌های متقاضیان مربوط به دانشکده علوم و فنون نوین، ۲۰% از طرح‌ها مربوط به پردیس ابوریحان، ۱۷% از طرح‌ها مربوط به پردیس فنی، ۱۴% از طرح‌ها مربوط به پردیس علوم و ۱۷% از طرح‌ها مربوط به سایر دانشکده‌ها و مراکز دانشگاه تهران می‌باشند. همچنین از ۲۱ طرح پذیرفته شده، ۳۴% از دانشکده علوم و فنون نوین، ۲۴% از پردیس فنی، ۱۹% پردیس علوم، ۱۹% پردیس ابوریحان و ۴% از دانشکده تربیت بدنی می‌باشند.

بدین وسیله به سرکار خانم دکتر محمدی پناه، سرکار خانم دکتر خویی، سرکار خانم دکتر ملک و جناب آقای دکتر محمدی زاده جهت کسب این حمایت تبریک می‌گوییم. لازم به ذکر است در سال گذشته نیز جناب آقای دکتر حبیبی، جناب آقای دکتر حامدی، جناب آقای دکتر آموزگار، سرکار خانم دکتر شمیرانی، سرکار خانم دکتر معتمد، سرکار خانم دکتر محمدی پناه و سرکار خانم دکتر ساجدی موفق به کسب حمایت برنامه شکوفایی (۱) پارک علم و فناوری دانشگاه شده‌اند.

 

آدرس کوتاه :