نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حوزه معاونت پژوهش

حوزه معاونت پژوهش


از جمله وظایف اصلی دانشگاه، آموزش و پژوهش است. در پردیس علوم نیز، با توجه به قدمت و نقش تعیینکننده آن، همواره اقدامات لازم جهت توسعه و گسترش پژوهش صورت گرفته است. در این راستا سعی شده است ضمن حذف مشکلات موجود بر سر راه تحقیق و پژوهش در دانشکدهها، نسبت به تشویق و ترغیب اعضاء هیأت علمی اقدامات لازم صورت گیرد. نیروی انسانی کارآمد، مهمترین عامل در انجام پژوهش است که پردیس علوم در کنار سایر عوامل، همواره از آن برخوردار بوده است. 

 

 

 

 

 

 

 

حوزه معاونت پژوهشی و فناوری پردیس از بخشهای زیر تشکیل شده است:

 

 مدیریت امور پژوهشی پردیس علوم

مسئولیت همگرا نمودن نیروهای پژوهشی دانشگاه، اعم از اعضای هیأت علمی و دانشجویان، تدارک، پشتیبانی و نظارت بر فعالیت‌های پژوهشی پردیس بر عهده این بخش است. این اداره با توجه به انگیزه‌های نیروهای پژوهشی و زمینه‌های فراهم شده توسط قوانین و مقررات آموزشی و مالی و اداری، فعالیت‌های پژوهشی را در قالب طرح اعتبار پژوهشی اعضاء هیأت علمی و دانشجویی در مقاطع مختلف تحصیلی حمایت مینماید، همچنین بر خدمات رسانی آزمایشگاههای پژوهشی دانشکده‌ها و تشویق انتشارات علمی نظارت میکند. لذا وظایف عمده این اداره کل را می‌توان به صورت زیر خلاصه نمود:

  • جمعآوری، ساماندهی و ارائه اطلاعات فعالیت‌های مختلف پژوهشی پردیس 
  • تدوین و بازنگری مقررات و اجرای کامل طرح اعتبار پژوهشی اعضای هیأت علمی 
  • اجرای دوره پژوهشی پسا دکتری از پذیرش داوطلب تا اتمام دوره 
  • تنظیم قرارداد، نظارت بر اجرا و تأیید انجام کار طرح‌های پژوهشی ویژه پردیس 
  • حمایت از اجرای پروژه‌های دانشجویی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای پردیس 
  • نظارت بر خدماترسانی و بررسی وضعیت تجهیزاتی آزمایشگاههای پژوهشی دانشکده‌ها 

- تدوین و اجرای مقررات لازم جهت تشویق انتشار کتاب و مقالات علمی توسط اعضاء هیأت علمی و دانشجویان پردیس