خبرنامه شماره 20 پردیس علوم، ویژه تابستان منتشر شد.

خبرنامه شماره 20 پردیس علوم، ویژه تابستان منتشر شد.

این خبرنامه رویدادهای علمی، پژوهشی و فرهنگی پردیس علوم را منعکس می نماید.

خبرنامه شماره 20 پردیس علوم، ویژه تابستان

شماره های قبلی خبرنامه پردیس علوم

 

 

 

آدرس کوتاه :