خبرنامه شماره 20 پردیس علوم، ویژه تابستان منتشر شد.

خبرنامه شماره 20 پردیس علوم، ویژه تابستان منتشر شد.


خبرنامه شماره 20 پردیس علوم، ویژه تابستان منتشر شد.

این خبرنامه رویدادهای علمی، پژوهشی و فرهنگی پردیس علوم را منعکس می نماید.

خبرنامه شماره 20 پردیس علوم، ویژه تابستان

شماره های قبلی خبرنامه پردیس علوم

 

 

 

آدرس کوتاه :