خواص الکترونی و اپتیکی ساختارهای دوبعدی شبه‌الماسی / نگارین ویسی

خواص الکترونی و اپتیکی ساختارهای دوبعدی شبه‌الماسی / نگارین ویسی


آدرس کوتاه :