نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوترپیشینه
دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر تحت نام «گروه ریاضی» در ســــــال 1303 شمســــی در دارالمعلمین عالی شروع به کار کرد. ادارة این گـــــروه در سال 1307 شمســـــــی به دانشسرای عالی و سرانجــــــام در سال 1313 (سال تأسیس دانشگاه تهران) به دانشکده علوم واگذار شد.
این دانشکده با سابقه‌ترین مرکز آموزش عالی ریاضیات در ایران است که بیشترین سهم را در تربیت متخصصان شاخه‌های مختلف علوم ریاضی داشته است. بعضی از گرایش‌های دیگر علوم ریاضی مانند «آمار و احتمال» ، «ریاضیات کاربردی» و «علوم کامپیوتر» در این دانشکده به موازات ریاضیات محض رشد کرده و به جامعة ایرانی معرفی شده‌اند. نقش ممتاز و هدایت‌گر این دانشکده در جامعة ریاضی ایران در سال 1350 شمسی با داشتن بیشترین عضو در هیأت مؤسس انجمن ریاضی ایران نمایان گردید. در این دانشکده، در راســتای تعمیق آموزش عالی ریاضیات، در سال 1337  دورة کارشناســی ارشد ریاضی راه اندازی شد، و در پی آن، به منظور گسترش پژوهش‌های بنیادی و تأمین اعضاء هیأت علمی دانشــگاه‌های کشور، در سال 1367 دورة دکتری ریاضی تأســـیس گردید. با موافقت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، درسال 1380،  قطب علمی زیست‌ریاضی در این دانشکده آغاز به کار نمود و به مدت دو دوره به فعالیت خود ادامه داد. دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران با بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی شاخص دنیا موافقت نامه همکاری‌های دوجانبه و تبادل هیأت علمی و دانشجو دارد. در حال حاضر دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری براساس برنامه‌‏های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هرساله اقدام به پذیرش دانشجو در رشته‏‌های ریاضی محض، ریاضی کاربردی، آمار و علوم کامپیوتر می‌نماید.
رشته‌های تحصیلی در دانشکده به تفکیک مقاطع مختلف به شرح ذیل می‌باشد:


 

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

ریاضی محض

کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

ریاضی کاربردی

کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

علوم کامپیوتر

کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

آمار

کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

 درحال حاضر دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دارای 24 عضو هیأت علمی با رتبه‌های ذیل می‌باشد:

 

تعداد اعضای هیأت علمی

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

24

5

4

13

2در این دانشــکده هم اکنون تعداد 452 دانشــجوی کارشناسی، 154 دانشــجوی کارشناسی ارشد و 43 دانشجوی دکتری مشغول به تحصیل می‌باشند.دانشکده دارای چهار بخش ریاضی محض، ریاضی کاربردی، آمار و علوم کامپیوتر می-باشد:

بخش ریاضی محض
 هسته اولیة دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر بخش ریاضی  بوده است که در بدو تأسیس دانشگاه تهران تحت نام گروه ریاضی فعالیت می‌کرد و منشأ پیدایش و رشد و نمو بسیاری از شاخه‌های علوم ریاضی به ویژه «آمار و احتمال»، «ریاضیات کاربردی» و «علوم کامپیوتر» در کشور بوده است. فعالیت عمدة بخش ریاضی در دو دهة اول آن، به تربیت دانشجویان کارشناسی اختصاص داشت. تیم دانشجویان دوره کارشناسی این بخش در اغلـــب مســـــابقات دانشجویی کشوری و جهانی حائز رتبه‌های ممتاز بوده است. در سال 1337 اقدام به تأسیس دوره کارشناسی ارشد ریاضی گردید.  موضوعات اصلی پایان‌نامه‌های دانش آموختگان دوره اول را که در سال 1339 فارغ التحصیل شدند، مباحثی در زمینه‌های آنالیز، آمار و احتمال و هندسه تشکیل می‌داد. در سال 1367 گام دوم تحصیلات تکمیلی با راه‌اندازی دورة دکتری تخصصی ریاضی برداشته شد. عمده فعالیت‌های پژوهشی این بخش حول محورهای هندسه جبری، ترکیبیات جبری، روش‌های همولوژیکی و ترکیبیاتی در جبر جابه‌جائی، ترکیبیات، جبر جابه‌جائی محاسباتی، منطق ریاضی، گروه‌های متناهی، ابر ساختارهای جبری، نیم گروه‌های تبدیل، توپولوژی جبری، آنالیز تابعی و آنالیز هارمونیک می‌باشد.

بخش ریاضی کاربردی
در هسته اولیة دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، که در بدو تأسیس دانشگاه تهران تحت نام گروه ریاضی فعالیت می‌کرد، درس های ریاضی کاربردی در قالب آنالیز عددی و مکانیک همواره مورد توجه بوده است. دوره کارشناسی ریاضی کاربردی در سال 1373 و دوره کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی در سال 1371  دایر گردیدند. اولین دانشجوی دکترای ریاضی کاربردی در سال 1376 پذیرفته شد و درسال 1381 از رساله دکترای خود دفاع نمود.
دانشجویان دوره کارشناسی ریاضی کاربردی و نیز دانشجویان رشته کارشناسی ریاضیات و کاربردها با همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای ریاضی کاربردی در مسابقات ریاضی (داخلی و بین‌المللی) و تحقیق در عملیات کشـــوری مقام‌های با ارزشــی کسب نموده‌اند.
 در پی ارتقاء دانشــــکده علــوم به پردیس علوم و ارتقای گروه ریاضی به دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر در سال ۱۳۸۵ بخش ریاضی کاربردی به عنوان یکی از بخش-های چهارگانه این دانشکده در کنار بخش‌های ریاضی محض، آمار، و علوم کامپیوتر  آغاز به کار  نمود.
از زمان تأسیس، پژوهش‌های بخش ریاضی کاربردی بر موضوعات زیر متمرکز بوده است: تحقیق در عملیات، بهینه‌سازی، شبکه‌های جریان ایستا و پویا، آنالیز ناهموار، آنالیز محدب، آنالیز عددی، معادلات دیفرانســـیل، نظریه گــراف، نظریه بازی‌ها، دســـتگاه‌های دینامیکی، نظریه هندسی کنترل، زیست ریاضی و ریاضیات مالی.
در حال حاضر  پژوهش‌های بخش ریاضی کاربردی بر موضوعات زیر متمـرکز  اســت: تحقیق در عملیات، بهینه‌سازی، آنالیز ناهموار، آنالیز محدب، آنالیز عددی،  نظریه بازی‌ها، دستگاه‌های دینامیکی، نظریه هندسی کنترل، زیست ریاضی و ریاضیات مالی.
بخش ریاضی محض و ریاضی کاربردی ضمن پاسداشت میراث علمی بجا مانده از گروه ریاضی، همکاری نزدیکی با هم و نیز با بخش‌های آمار و علوم کامپیوتر دارند. در این خصوص می توان به همکاری در طرح درس‌ها، ارزیابی کیفیت آموزش ریاضی، طرح پایان‌نامه‌ها و تز-های تحصیلات تکمیلی مشترک بین دو بخش، ارزیابی و داوری پایان‌نامه‌ها  و رساله‌های تحصیلات تکمیلی مشترک بین دو بخش، و تبادل دانشجوی کارشناسی ارشد بین دو بخش اشاره کرد. به علاوه، امور مربوط به مقطع کارشناسی ریاضی، که هم اکنون به عنوان «رشته ریاضیات و کاربرد‌ها» خوانده می‌شود، به طور مشترک بوسیله بخش‌های ریاضی محض و ریاضی کاربردی اداره می‌گردد. امور مربوط به تحصیلات تکمیلی توسط هر بخش، براساس اصل همکاری متقابل، در همان بخش انجام می‌گیرد.

 

اعضای  هیأت علمی بخش ریاضی

نام خانوادگی و نام

رتبه­علمی

تلفن

پست الکترونی

آیت ا... زاده شیرازی

فاطمه

استادیار

2620

fatemah@khayam.ut.ac.ir

اسدی

محمدباقر

دانشیار

2484

mb.asadi@khayam.ut.ac.ir

خواجه صالحانی

مهدی

استادیار

3659

salehani@ut.ac.ir

درفشه

محمدرضا

استاد

2620

daraf@khayam.ut.ac.ir

درویش زاده

مهدی­رضا

استادیار

2894

darvishzadeh@khayam.ut.ac.ir

رضاوند

رضا

استادیار

2915

rezavand@khayam.ut.ac.ir

رکنی لموکی  

غلامرضا

دانشیار

2613

rokni@khayam.ut.ac.ir

زارع نهندی

رحیم

استاد

2894

rahimzn@ ut.ac.ir

زارع

هادی

استادیار

2915

hadi.zare@khayam.ut.ac.ir

سبزرو

حسین

استادیار

3659

sabzrou@khayam.ut.ac.ir

سلیمانی دامنه

مجید

دانشیار

2613

soleimani@khayam.ut.ac.ir

عامری

رضا

استاد

2615

ameri@ut.ac.ir

یاسمی

سیامک

استاد

2615

yassemi@ ut.ac.ir


   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


    تلفن‌ها داخلی است و برای تماس از خارج از دانشگاه در ابتدای آن 6111 اضافه می‌شود.

بخش علوم کامپیوتر
بخش علوم کامپیوتر دانشگاه تهران در سال 1350 هجری شمسی به عنوان اولین مجری رشته علوم کامپیوتر در ایران در کنار رشته ریاضیات در دانشکده علوم دانشگاه تهران تأسیس شده و تا سال 1365 در دوره کارشناسی رشته علوم کامپیوتر دانشجو پذیرفته است. این گروه پس از یک وقفه 12 ســاله در ســال 1377 هجری شمسی دوباره در دوره کارشناســی رشتـــه علوم کامپیوتر پذیرش دانشجو را آغـــــاز نمود. همچنین دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی این رشته در سال 1379 هجری شمسی تأسیس شد. درحال حاضر این گروه در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اقدام به پذیرش دانشجو می‌نماید. این بخش دارای هسته‌های تحقیقاتی متعددی می‌باشد که اعضای آنها متشکل از اساتید، دانشجویان دکتری و دانشجویان کارشــناسی ارشد می‌باشند. این هســـته‌های تحقیقاتی اساس پژوهش در زمینه‌های تخصصی را تشکیل می‌دهند.
دانشــجویان دوره کارشــــناسی علوم کامپیوتر در فعالیت‌های فوق ‌برنامه، مانند مسابقات برنامه نویسی ACM، مسابقات روبوکاپ و بخش نشریات، شرکت فعال داشته و هرساله در مسابقات جهانی روبوکاپ و مسابقات داخلی ACM شرکت می‌نمایند و تاکنون حائز رتبه‌های ممتازی شده‌اند.
گرایش‌های موجود در مقطع تحصیلات تکمیلی این گروه عبارتند از: نظریه الگوریتم، منطق و محاسبه پذیری، محاسبات کوانتمی، ترکیبات محاسباتی و هوش مصنوعی.
عمده حوزه‌های تحقیقاتی این گروه شامل بیو‌انفورماتیک، محاسبات مولکولی، طراحی الگوریتم‌ها، رمز‌‌‌‌ نگاری، ترکیبیات محاسباتی، محاسبات کوانتومی، هوش مصنوعی، پردازش تصویر، پردازش زبان‌های طبیعی و علوم اعصاب محاسباتی می‌باشد.
 

 

اعضای  هیأت علمی بخش علوم کامپیوتر

نام خانوادگی و نام

رتبه­علمی

تلفن

پست الکترونی

اثنی عشری

مرضیه

استادیار

2917

esnashar@khayam.ut.ac.ir

باباعلی

باقر

استادیار

2627

babaali@ut.ac.ir

ساجدی

هدیه

استادیار

2915

bbsajedi@ut.ac.ir

علی زاده

مجید

استادیار

2484

malizadeh@khayam.ut.ac.ir

گنج تابش

محمد

دانشیار

2897

mgtabesh@ut.ac.ir

محمد نوری

مرتضی

استادیار

3250

mnoori@khayam.ut.ac.ir

نقیب زاده مشایخ

ابراهیم

مربی

2484

e.mashayekh@khayam.ut.ac.ir

نوذری دالینی

عباس

دانشیار

2916

nowzari@khayam.ut.ac.ir

     تلفن‌ها داخلی است و برای تماس از خارج از دانشگاه در ابتدای آن 6111 اضافه می‌شود.
بخش آمار
 بخش آمار در سال 1378 در گروه ریاضی دانشکده علوم دانشگاه تهران تأسیس گردید. گروه آمار بطور متوسط در هر سال 25 دانشجو را در مقطع کارشناسی می‌پذیرد و در حال حاضر 90 دانشجو در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل هستند.
در سال 1384 مجوز تأسیس دوره کارشناسی ارشد رشته آمار ریاضی از دفتر نظارت و ارزیابی آموزشی دانشگاه اخذ شد که مورد موافقت دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت. در حال حاضر گروه آمار در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد.
شایان ذکر است که سابقه دور‌ة کارشناسی ارشد آمار در دانشکده‌ علوم به سال‌های 1340 بر می‌گردد که مبتکر ایجاد دوره‌ی کارشناسی ارشد آمار در دانشگاه‌های ایران بود. متأسفانه بنا به دلایل نامعلوم، برگزاری این دوره در دانشگاه تهران استمرار نداشته است.
با توجه به شکل گیری بخش آمار و تلاش دست اندرکاران، در سال 1381 با تصویب هیأت امناء دانشگاه و اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر دانشکده علوم، به گروه ریاضی آمار و علوم کامپیوتر و پس از بازنگری در ساختار دانشگاه تهران و تقسیم بندی جدید در سال تحصیلی 1384، به دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر تغییر نام پیدا کرد.
گروه آمار دانشکده‌ ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دارای یک آزمایشگاه کامپیوتری برای استفاده علاقمندان است که تعداد قابل توجهی نرم افزار آماری روی دستگاه‌ها نصب شده است و امید می‌رود، با تلاش اعضای گروه آمار، مسئولین دانشـــکده و پردیس علوم، در این راســـتا، گروه آمار بتواند از ســایت کامپیوتری مجهز و امکانات بیشـــتری بهره بگیرد.
شورای گروه آمار دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر به منظور به روز نمودن ریز مواد درسی کارشناسی و کارشناسی ارشد آمار ریاضی و تغییر واحدهای این دروس که امری ضروری بود، برآن شد که با بازنگری در محتوای این برنامه‌ها با توجه به استانداردهای جهانی، بار دیگر مواد درسی این دوره‌ها را مورد بررسی و تجدیدنظر قرار دهد که این مهم با تصویب شورای برنامه ریزی دانشگاه از سال تحصیلی 85-86 به مرحله اجرا در آمده است. این بازنگری براساس اطلاعات و نظرات همکاران در گروه و بازبینی و بررسی برنامه‌های آموزشی مشابه رشته آمار، که بیش از دو دهه از اجرای آن در دانشگاه‌های کشور می‌گذرد، انجام شد.
 


 

اعضای  هیأت علمی بخش آمار

نام خانوادگی و نام

رتبه­علمی

تلفن

پست الکترونی

امینی

سیدمرتضی

استادیار

2915

morteza.amini@khayam.ut.ac.ir

پارسیان

احمد

استاد

2624

ahmad_p@khayam.ut.ac.ir

پزشک

حمید

استاد

2917

pezeshk@khayam.ut.ac.ir

حقیقی

فیروزه

استادیار

2613

haghighi@khayam.ut.ac.ir

رسولیان

عمید

استادیار

2897

amidrslan@ut.ac.ir

شمه سوار

سودابه

استادیار

3250

shemehsavar@khayam.ut.ac.ir

افتخاری مهابادی

سمانه

استادیار

2915

S.Eftekhari@khayam.ut.ac.ir

 


    تلفن‌ها داخلی است و برای تماس از خارج از دانشگاه در ابتدای آن 6111 اضافه می‌شود.
 

 

 

ارتباط با دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

رئیس دانشکده.......................................................................................... 61112295 ، 66412178

فاکس.................................................................................................... 66412178

معاون آموزشی......................................................................................... 61112484

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی................................................................. 61112916

آموزش دانشکده ......................................................................................  61113649

کتابخانه .................................................................................................  61112627

سایت ریاضی........................................................................................... 61113656

سایت آمار.............................................................................................. 61113657