دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر برگزار می کند: کارگاه جبرهای مسیری لویت و *C-جبرهای گراف _10 تا ۱۲ تیرماه 1397

دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر برگزار می کند: کارگاه جبرهای مسیری لویت و *C-جبرهای گراف _10 تا ۱۲ تیرماه 1397


به اطلاع پژوهشگران و علاقمندان می رساند دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر، کارگاه جبرهای مسیری لویت و *C-جبرهای گراف را در روزهای 10 تا ۱۲ تیرماه 1397 در دانشگاه تهران برگزار می کند.

اطلاعات بیشتر درباره کارگاه

آدرس کوتاه :