درخشش تیم دانشجویی آمار پردیس علوم و احراز مقام اول تیمی مسابقات دانشجوئی آمار کشور 1397

درخشش تیم دانشجویی آمار پردیس علوم و احراز مقام اول تیمی مسابقات دانشجوئی آمار کشور 1397


تیم دانشجویی آمار پردیس علوم رتبه اول تیمی مسابقات دانشجوئی آمار کشور را کسب کردند.

این موفقیت را به اعضای تیم، آقـای  امیـرعلی زارعـی،  خانم پریسا سرشکی، خانم سارا عرب، و سرپرسـت تیم،  سرکار خانم دکتر سمانه افتخاری مهابادی عضو هیات علمی بخش آمار دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، تبریک می گوییم.

آدرس کوتاه :