درخشش تیم مسابقه ریاضی دانشگاه تهران در 46 امین دوره مسابقات ریاضی دانشجویی کشور

درخشش تیم مسابقه ریاضی دانشگاه تهران در 46 امین دوره مسابقات ریاضی دانشجویی کشور


چهل و ﺷﺸﻤﻴﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ رﻳﺎﺿﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری اﻧﺠﻤﻦ رﻳﺎﺿﻲ اﻳﺮان، از 11 تا 14 اردیبهشت ﻣﺎه 1403در داﻧﺸﻜﺪه رﻳﺎﺿﻲ داﻧﺸگاه ﺗﺒﺮﻳﺰ برگزار ﺷﺪ.
ﺗﻴﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ رﻳﺎﺿﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ دانشگاه ﺗﻬﺮان ﻧﻴﺰ به سرپرستی دکتر رضا رضاوند و کمک سرپرستی آقای سینا میرزایی ﺑﺎ 5 شرکت کننده در اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮد و ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﺗﻴﻢ دانشگاه ﺗﻬﺮان ﻛﺴﺐ رﺗﺒﻪ دوم ﺗﻴﻤﻲ و ﻛﺴﺐ دو ﻣﺪال ﻃﻼ، ﻳﻚ ﻣﺪال ﻧﻘﺮه و دو ﻣﺪال ﺑﺮﻧﺰ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ ﺑﻮد.

اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ و ﻣﺪال ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ:

آقای امیرضا مزینایی - مدال طلا

آقای امیرحسین قربانی نژاد مدال طلا

آقای سروش ضیغمی - مدال نقره

آقای مهیار میربابایی - مدال برنز

خانم نازیلا زارعی - مدال برنز

شایان ذﻛﺮ اﺳﺖ کسب رتبه دوم انفرادی که توسط آقای ﻣﺰﻳﻨﺎﻧﻲ حاصل شد؛ در ﻃﻮل ﺳﻲ ﺳﺎل گذﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﻴﻢ داﻧﺸگاه ﺗﻬﺮان ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
همچنین کسب دو مدال طلا در طی ده سال گذشته سابقه نداشته است.

این موفقیت و درخشش قابل توجه را به این عزیزان و خانواده دانشکدگان علوم و خانواده بزرگ دانشگاه تهران تبریک می گوییم

 

آدرس کوتاه :