درخشش پردیس علوم در بیست و پنجمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران

درخشش پردیس علوم در بیست و پنجمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران


در بیست و پنجمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران  جناب آقای دکتر حسن یوسفی آذری به عنوان پژوهشگر پیشکسوت نمونه، جناب آقای دکتر حسین رحیم پور بناب به عنوان پژوهشگر برجسته، جناب آقای دکتر حسن سرشتی به عنوان پژوهشگر نمونه معرفی شدند و همچنین در بخش طرح‌های کاربردی طرح مربوط به جناب آقای دکتر عطا ملک قربان زاده به عنوان طرح کاربردی نمونه انتخاب و معرفی شد.

از بین دانشجویان برگزیده، آقای دکتر مصطفی حسین بکی به عنوان دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری از دانشکده شیمی و از بین رساله‌های برگزیده دکتری، رساله دکتری مربوط به خانم دکتر بهاره تمدنی جهرمی از دانشکده شیمی و از میان پایان نامه‌های برگزیده دوره کارشناسی ارشد، پایان نامه خانم مریم معینیان از دانشکده شیمی برگزیده و معرفی شدند.


آدرس کوتاه :