درخشش پردیس علوم در جشنواره مشترک بین‌الملل دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال1398)