دریافت تجارت کارت دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 1397

دریافت تجارت کارت دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 1397


به اطلاع نو دانشجویان مقطع کارشناسی می رساند جهت دریافت تجارت کارت خود تا تاریخ 97/7/30 به بانک تجارت شعبه اردیبهشت یا باجه دانشکده ادبیات مراجعه نمایند.

 

آدرس کوتاه :