دریافت تجارت کارت دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 1397

به اطلاع نو دانشجویان مقطع کارشناسی می رساند جهت دریافت تجارت کارت خود تا تاریخ 97/7/30 به بانک تجارت شعبه اردیبهشت یا باجه دانشکده ادبیات مراجعه نمایند.

 

آدرس کوتاه :