در خصوص ارائه تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی دانشجویان

در خصوص ارائه تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی دانشجویان


به اطلاع کلیه دانشجویان پردیس علوم می رساند به صورت موقت، کنترل اعمال شده در ثبت نام نیمسال تحصیلی 1-96-95 در خصوص ارائه تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی، غیر فعال می گردد.

دانشجویان موظفند در اسرع وقت (حداکثر تا آخر مهر ماه سال 1395) تاییدیه تحصیلی و معافیت نظام وظیفه را جهت ثبت در سیستم، ارائه نمایند.

بدیهی است در نیمسال بعدی به هیچ وجه مساعدتی با افرادی که نقص مدارک مزبور را داشته باشند، صورت نخواهد گرفت.

آدرس کوتاه :