دستاوردهای برگزیده در شانزدهمین نمایشگاه دستاروردهای پژوهش و فناوری و فن بازار وزارت علوم

دستاوردهای برگزیده در شانزدهمین نمایشگاه دستاروردهای پژوهش و فناوری و فن بازار وزارت علوم


 

 

خانم دکتر ملک، خانم دکتر خویی و آقای دکتر عبدی، از اساتید پردیس علوم، موفق به کسب عنوان دارنده دستاوردهای برگزیده در شانزدهمین نمایشگاه دستاروردهای پژوهش و فناوری و فن بازار وزارت علوم (23 تا 25 آذر) در میان 5 طرح برگزیده گردیدند.

آدرس کوتاه :