اطلاع رسانی کتابخانه پردیس علوم

دسترسی آزمایشی دانشگاه تهران، به مجموعه ژورنال‌های الکترونیکی انتشارات Cambridge

دسترسی آزمایشی دانشگاه تهران، به مجموعه ژورنال‌های الکترونیکی انتشارات Cambridge


دسترسی آزمایشی دانشگاه تهران (از هم اکنون تا پایان سال ۲۰۱۷)، به مجموعه ژورنال‌های الکترونیکی انتشارات Cambridge شامل حدوداً ۳۸۰ عنوان ژونال تمام متن در تمام زمینه‌ها (علوم پایه، فنّی و مهندسی، علوم انسانی و اجتماعی...) برقرار است. جهت دسترسی به آدرس‌های زیر که به تفکیک موضوعی علوم پایه فهرست شده‌اند مراجعه فرمائید.

Mathematics

https://www.cambridge.org/core/browse-subjects/mathematics

Statistics and probability

https://www.cambridge.org/core/browse-subjects/statistics-and-probability

Computer science

https://www.cambridge.org/core/browse-subjects/computer-science

Life sciences

https://www.cambridge.org/core/browse-subjects/life-sciences

جearth and environmental sciences

https://www.cambridge.org/core/browse-subjects/earth-and-environmental-sciences

Chemistry

https://www.cambridge.org/core/browse-subjects/chemistry

Astronomy

https://www.cambridge.org/core/browse-subjects/astronomy

Physics

https://www.cambridge.org/core/browse-subjects/physics