نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفتر مشاوره و ارتقاع تحصیلی

دفتر مشاوره و ارتقاع تحصیلی


یکی از اساسی‌ترین عوامل رشد و توسعه هر کشوری وجود دانشگاههای کارآمد برای پرورش انسانهای خـلاق و فـرهیختـه و از مهمتـریـن رسالتهای دانشگاه، کارکرد علمی و تولید دانش است، اما خود این امر در گرو کیفیت و کارآمدی دانشجویان در امر تحصیل می باشد. امروزه موفقیت در دانشگاه به عنوان نهادی که کارکردهای متعددی در همه شئون تاثیرگذار زندگی انسان دارد، دارای پیامدهای فردی و اجتماعی مهمی است. دست نیافتن به این هدف باعث زیانهای اقتصادی، مشکلات روانی دانشجویان و کاهش فرصتهای توسعه در جامعه میشود. پیشگیری، امروزه یکی از عوامل مهم ارتقاء سلامت و جزء شاخصهای اساسی این حوزه به شمار میرود. در برنامهریزیهای جهانی برای ارتقاء سلامت، پیشگیری مقدم بر درمان و باعث کاهش آلام انسان و جلوگیری از شیوع تجارب ناکام کننده میشود.  ارتقاء سلامت دانشجو در حیطه آموزشی نه تنها به معنی پیشگیری از افت تحصیلی بلکه به معنی افزایش کیفیت و بهبود وضعیت علمی و درسی نیز میباشد.

در این راستا دفتر مشاوره میتواند علاوه بر تسهیل امکان استفاده از همکاری و نظارت خانوادهها و نیز پتانسیل اساتید محترم دانشگاه در ارتقاء تحصیلی دانشجویان منجر به افزایش تعامل دانشجویان با مرکز مشاوره شده و در حل مسائل و مشکلات تحصیلی و روانشناختی دانشجویان گام مؤثری بردارد.

 

اهداف تشکیل دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی

 • نظارت مستمر بر روند تحصیلی و کمک به ارتقاء وضعیت تحصیلی دانشجویان
 • کنترل افت تحصیلی دانشــجویان دارای مشــکلات تحصیلی و شــناسایی دلایل افـت تحصیلی دانشجویان
 • ایجاد ارتباط صمیمانه و شناسایی استعدادها و نیازهای تحصیلی، رفاهی و عاطفی دانشجویان
 • تلاش برای یافتن راه حلهای مناسب در چارچوب قوانین و امکانات و پیگیری لازم برای کمک به رشد و شکوفایی استعدادها، تأمین نیازها و رفع موانع
 • ایجاد بستر مناسب درخصوص تعامل خانواده دانشجو و دانشگاه در ابعاد روانشناختی، تحصیلی، رفاهی، انضباطی و  …
 • پیشگیری از آسیبهای روانی اجتماعی دانشجویان و ارتقاء سلامت روان

خدمات دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی پردیس علوم

فعالیتهای دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی بر روی چهار  محور اســـتاد راهنما، دانشجو، خانواده دانشجویان و کارکنان پردیس متمرکز میباشد.

 

محور دانشجویی

- ارائه خدمات مشاوره تحصیلـی به دانشــــــجویان و پیگیری وضعیت تحصیلی آنان به صورت فردی

- ارجاع دانشجویـــان دارای مشکل به مرکز مشـــــاوره و ارائه درمانهای روانپزشکــی و روانشناختی

- ارائه خدمات مددکاری و پیگیری وضعیت دانشجویان و تماس با خانواده و مراجع اداری مرتبط با وضعیت دانشجو

- برگزاری کارگاه آموزشی با عناوین مورد نیاز دانشجویان

 • برگزاری جلسات مستمر با حضور اساتید راهنما و پیگیری وضعیت تحصیل دانشجویان
 • برگزاری جلسات مشاوره گروهی پیرامون مسائل تحصیلی و آینده شغلی
 • تهیه بانک از پست الکترونیکی و تلفن همراه دانشجویان جهت ارسال پیامهای آموزشی به صورت گروهی
 • توزیع نشریات مرتبط با بهداشت روان و تحصیلی در میان دانشجویان

 

محور استاد راهنما

 • برگزاری جلسه با دانشجویان و اساتید راهنمای ورودی گروههــــای مختلف در آغاز ســـــــال تحصیلی و شروع تحصیل جهت دانشــــجویان جدیدالورود
 • برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه اساتید و موضوعات مورد نیاز
 • پیگیری ارتباط مستمر و مؤثر اساتید راهنما با دانشجویان تحت پوشش
 • بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی با حضور اساتید راهنما و دانشجویان
 • ارائه مشاوره فردی به اساتید در صورت نیاز

محور کارکنان

 • ارائه مشاوره فردی به همکاران پردیس و در صورت نیاز ارجاع به مرکز مشاوره و پیگیری وضعیت درمان آنان
 • ارائه خدمات مددکاری برای کارکنان و خانواده کارکنان و پیگیری وضعیت آنان تا حل مشکل

محور  خانواده دانشجویان

- ارتباط تلفنی و حضوری مستمر با خانوادهها و اعلام وضعیت دانشجویان در صورت درخواست خانواده

- ارسال بسته آموزشی برای خانوادههای دانشجویان ورودی جدید

- برگزاری همایش خانواده و دانشجو در آغاز هر سال

ارائه مشاوره فردی به خانوادهها و پیگیری وضعیت دانشجویان دارای مشکل