دوره کهاد رشته آمار

دوره کهاد رشته آمار


دوره کهاد رشته آمار (610328)
پردیس علوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

حالت درس

1

احتمال 1

4

غیراجباری

2

احتمال 2

4

غیراجباری

3

آمارریاضی 1

3

غیراجباری

4

روشهای آماری

3

غیراجباری

5

جبر خطی

4

غیراجباری

6

نمونه گیری 1

3

غیراجباری

7

روشهای ناپارامتری

3

غیراجباری

8

روشهای چند متغیره گسسته

3

غیراجباری

9

روشهای چند متغیره پیوسته 1

3

غیراجباری

10

فرایند تصادفی 1

3

غیراجباری

11

سری زمانی 1

3

غیراجباری

12

رگرسیون 1

3

غیراجباری

13

طرح آزمایش 1

3

غیراجباری

14

آمارریاضی 2

3

غیراجباری

15

کنترل کیفیت

3

غیراجباری

16

شبیه سازی

3

غیراجباری

17

محاسبات آماری

3

غیراجباری

18

دادهکاوی

3

غیراجباری

       

حداکثر واحد قابل اخذ: 24 واحد


 
آدرس کوتاه :