دوره کهاد رشته ریاضیات و کاربردها

دوره کهاد رشته ریاضیات و کاربردهادوره کهاد رشته ریاضیات و کاربردها (610340)
پردیس علوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

حالت درس

1

جبر 1

4

غیراجباری

2

جبر خطی

4

غیراجباری

3

آنالیز ریاضی 1

4

غیراجباری

4

مبانی ترکیبیات

4

غیراجباری

5

آنالیز ریاضی 2

4

غیراجباری

6

توابع مختلط

4

غیراجباری

7

جبر 2

4

غیراجباری

8

توپولوژی عمومی

4

غیراجباری

9

مبانی آنالیز عددی

4

غیراجباری

10

بهینه سازی خطی 1

4

غیراجباری

11

مبانی سیستم های دینامیکی

4

غیراجباری

12

نظریه اندازه و کاربردها

4

غیراجباری

13

نظریه گراف و کاربردها

4

غیراجباری

14

جبر خطی عددی

4

غیراجباری

15

ریاضیات زیستی

4

غیراجباری

       

حداکثر واحد قابل اخذ: 24 واحد


 

 
آدرس کوتاه :