دوره کهاد رشته زمین شناسی

دوره کهاد رشته زمین شناسی


دوره کهاد رشته زمین شناسی (610512)
پردیس علوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

حالت درس

1

آبهای زیرزمینی

3

غیراجباری

2

زمین ساخت

2

غیراجباری

3

زمین شناسی نفت

3

غیراجباری

4

زمین شناسی مهندسی

3

غیراجباری

5

زمین شیمی

3

غیراجباری

6

زمین فیزیک

3

غیراجباری

7

زمین شناسی زیست محیطی

2

غیراجباری

8

آزمایشگاه زمین شناسی مهندسی

1

غیراجباری

9

بلورشناسی

2

غیراجباری

10

آزمایشگاه بلورشناسی

1

غیراجباری

11

زمین شناسی ساختاری

2

غیراجباری

12

آزمایشگاه زمین شناسی ساختاری

2

غیراجباری

13

زمین شناسی فیزیکی

3

غیراجباری

14

آزمایشگاه زمین شناسی فیزیکی

1

غیراجباری

15

کانی شناسی

2

غیراجباری

16

آزمایشگاه کانی شناسی

2

غیراجباری

17

سنگ شناسی رسوبی

2

غیراجباری

18

آزمایشگاه سنگ شناسی رسوبی

1

غیراجباری

19

سنگ شناسی آذرین

2

غیراجباری

20

آزمایشگاه سنگ شناسی آذرین

1

غیراجباری

21

سنگ شناسی دگرگونی

2

غیراجباری

22

آزمایشگاه سنگ شناسی دگرگونی

1

غیراجباری

23

دیرینه شناسی بی مهره گان

2

غیراجباری

24

آزمایشگاه دیرینه شناسی بی مهره گان

1

غیراجباری

25

ریز دیرینه شناسی

2

غیراجباری

26

آزمایشگاه ریز دیرینه شناسی

1

غیراجباری

27

زمین شناسی اقتصادی

2

غیراجباری

28

آزمایشگاه زمین شناسی اقتصادی

1

غیراجباری

       

حداکثر واحد قابل اخذ: 24 واحد


 
آدرس کوتاه :