دوره کهاد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

دوره کهاد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولیدوره کهاد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی (610446)
پردیس علوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

حالت درس

1

زیست شناسی میکربی

3

غیراجباری

2

آزمایشگاه زیست شناسی میکربی

1

غیراجباری

3

مبانی زیست شناسی تکوینی

3

غیراجباری

4

تکامل

3

غیراجباری

5

اکولوژی عمومی

3

غیراجباری

6

مبانی بیوانفورماتیک

2

غیراجباری

7

بافت شناسی جانوری

3

غیراجباری

8

بیوشیمی ساختار

3

غیراجباری

9

آزمایشگاه بیوشیمی ساختار

1

غیراجباری

10

بیوشیمی متابولیسم

3

غیراجباری

11

آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم

1

غیراجباری

12

ژنتیک پایه

3

غیراجباری

13

آزمایشگاه ژنتیک پایه

1

غیراجباری

14

ژنتیک مولکولی

3

غیراجباری

15

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

1

غیراجباری

16

زیست شناسی سلولی و مولکولی 1

3

غیراجباری

17

آزمایشگاه زیست شناسی سلولی 1

1

غیراجباری

18

زیست شناسی سلولی و مولکولی 2

3

غیراجباری

19

مبانی بیوفیزیک

3

غیراجباری

20

زیست شناسی سلولی و مولکولی 3

2

غیراجباری

21

اندامک ها: ساختار و ژنتیک

2

غیراجباری

22

مباحثی در ژنتیک

2

غیراجباری

23

مبانی مهندسی ژنتیک

2

غیراجباری

24

زیست شناسی پرتوی

3

غیراجباری

       

حداکثر واحد قابل اخذ: 24 واحد


 
آدرس کوتاه :