دوره کهاد رشته زیست فناوری

دوره کهاد رشته زیست فناوری


دوره کهاد رشته زیست فناوری (610459)
پردیس علوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

حالت درس

1

‌مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی

3

غیراجباری

2

آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی

1

غیراجباری

3

بیوشیمی ساختار

3

غیراجباری

4

آزمایشگاه بیوشیمی ساختار

1

غیراجباری

5

بیوشیمی متابولیسم

3

غیراجباری

6

آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم

1

غیراجباری

7

ژنتیک پایه

3

غیراجباری

8

آزمایشگاه ژنتیک پایه

1

غیراجباری

9

ژنتیک مولکولی

3

غیراجباری

10

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

1

غیراجباری

11

مبانی مهندسی ژنتیک

2

غیراجباری

12

آزمایشگاه مبانی مهندسی ژنتیک

1

غیراجباری

13

ساختار و تنوع میکربی

3

غیراجباری

14

آزمایشگاه ساختار و تنوع میکربی

1

غیراجباری

15

فیزیولوژی میکربی

3

غیراجباری

16

آزمایشگاه فیزیولوژی میکربی

1

غیراجباری

17

زیست فناوری میکربی

3

غیراجباری

18

آزمایشگاه زیست فناوری میکروبی

1

غیراجباری

19

زیست فناوری پزشکی

3

غیراجباری

20

مهندسی بیوشیمی

3

غیراجباری

21

فرایندهای تولید در مقیاس وسیع

3

غیراجباری

22

مبانی نانوبیوتکنولوژی

2

غیراجباری

23

زیست فناوری محیطی

2

غیراجباری

24

زیست فناوری سلول های بنیادی

2

غیراجباری

25

زیست فناوری غذایی

2

غیر اجباری

26

مبانی بیوفیزیک

2

غیر اجباری

27

 

 

غیر اجباری

       

حداکثر واحد قابل اخذ: 24 واحد


 
آدرس کوتاه :