دوره کهاد رشته شیمی

دوره کهاد رشته شیمی


دوره کهاد رشته شیمی (610212)
پردیس علوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

حالت درس

1

شیمی آلی 1

3

غیراجباری

2

شیمی آلی 2

3

غیراجباری

3

شیمی آلی 3

3

غیراجباری

4

شیمی تجزیه 1

3

غیراجباری

5

شیمی تجزیه 2

3

غیراجباری

6

شیمی تجزیه 3

3

غیراجباری

7

شیمی فیزیک 1

3

غیراجباری

8

شیمی فیزیک 2

3

غیراجباری

9

شیمی فیزیک 3

3

غیراجباری

10

شیمی معدنی 1

3

غیراجباری

11

شیمی معدنی 2

3

غیراجباری

12

شیمی معدنی 3

3

غیراجباری

13

شناسایی ترکیبات آلی

3

غیراجباری

14

اصول بیوشیمی

3

غیراجباری

15

اصول صنایع شیمیایی

3

غیراجباری

16

اصول تصفیه آب

3

غیراجباری

17

شیمی پلیمرها

3

غیراجباری

18

نانوشیمی

2

غیراجباری

19

مبانی کاتالیزگرها

2

غیراجباری

       

حداکثر واحد قابل اخذ: 24 واحد


 
آدرس کوتاه :