دوره کهاد رشته علوم جانوری

دوره کهاد رشته علوم جانوری


دوره کهاد رشته زیست شناسی جانوری (610417)
پردیس علوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

حالت درس

1

فیزیولوژی دستگاهها

3

غیراجباری

2

آزمایشگاه فیزیولوژی دستگاهها

1

غیراجباری

3

جنین شناسی جانوری

2

غیراجباری

4

آزمایشگاه جنین شناسی جانوری

1

غیراجباری

5

مبانی زیست فناوری جانوری

2

غیراجباری

6

جانورشناسی بی مهرگان

3

غیراجباری

7

بیوشیمی ساختار

3

غیراجباری

8

آزمایشگاه بیوشیمی ساختار

1

غیراجباری

9

بیوشیمی متابولیسم

3

غیراجباری

10

مبانی فناوری سلول های بنیادی

2

غیراجباری

11

آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم

1

غیراجباری

12

تکامل

3

غیراجباری

13

ژنتیک پایه

3

غیراجباری

14

آزمایشگاه ژنتیک پایه

1

غیراجباری

15

فیزیولوژی سلول

2

غیراجباری

16

ژنتیک مولکولی

3

غیراجباری

17

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

1

غیراجباری

18

فیزیولوژی اعصاب و غدد

3

غیراجباری

19

آزمایشگاه فیزیولوژی اعصاب و غدد

1

غیراجباری

20

آزمایشگاه جانورشناسی مهره داران

2

غیراجباری

21

جانورشناسی مهره داران

2

غیراجباری

22

مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی

3

غیراجباری

23

آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی

1

غیراجباری

24

حشره شناسی

2

غیراجباری

25

اکولوژی عمومی

3

غیراجباری

26

مبانی زیست شناسی تکوینی

3

غیراجباری

27

آزمایشگاه جانورشناسی بی مهرگان

1

غیراجباری

       

حداکثر واحد قابل اخذ: 24 واحد


 
آدرس کوتاه :