دوره کهاد رشته فیزیک

دوره کهاد رشته فیزیک


دوره کهاد رشته فیزیک (610112)
پردیس علوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

حالت درس

1

اپتیک

3

غیراجباری

2

الکترومغناطیس 1

3

غیراجباری

3

الکترومغناطیس 2

3

غیراجباری

4

فیزیک حالت جامد 1

3

غیراجباری

5

فیزیک هسته ای 1

3

غیراجباری

6

مکانیک آماری

3

غیراجباری

7

مکانیک تحلیلی 1

3

غیراجباری

8

مکانیک تحلیلی 2

3

غیراجباری

9

مکانیک کوانتومی 1

3

غیراجباری

10

مکانیک کوانتومی 2

3

غیراجباری

11

فیزیک فضا - زمان

3

غیراجباری

12

فیزیک عمومی 1

3

غیراجباری

13

فیزیک عمومی 2

3

غیراجباری

14

فیزیک عمومی 3

3

غیراجباری

15

فیزیک عمومی 4

3

غیراجباری

16

آزمایشگاه فیزیک عمومی 4

2

غیراجباری

17

مبانی ذرات بنیادی

2

غیراجباری

       

حداکثر واحد قابل اخذ: 24 واحد


 
آدرس کوتاه :