دوره کهاد رشته مهندسی کامپیوتر

دوره کهاد رشته مهندسی کامپیوتر


دوره کهاد رشته مهندسی کامپیوتر    (810134)
   پردیس دانشکده های فنی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

حالت درس

1

ساختمان های داده

3

اجباری

2

ریاضیات گسسته

3

اجباری

3

برنامه سازی پیشرفته

3

اجباری

4

                مبانی کامپیوتروبرنامه سازی

4

اجباری

5

هوش مصنوعی

3

غیر اجباری

6

معماری کامپیوتر

3

غیر اجباری

7

سیستم های عامل 1

3

غیراجباری

8

اصول طراحی پایگاه داده ها

3

غیراجباری

       

حداکثر واحد قابل اخذ: 19 واحد


 
آدرس کوتاه :