دوره کهاد رشته میکروبیولوژی

دوره کهاد رشته میکروبیولوژی


دوره کهاد رشته میکرو بیولوژی (610419)
پردیس علوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

حالت درس

1

‌مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی

3

غیراجباری

2

آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی

1

غیراجباری

3

بیوشیمی ساختار

3

غیراجباری

4

آزمایشگاه بیوشیمی ساختار

1

غیراجباری

5

بیوشیمی متابولیسم

3

غیراجباری

6

آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم

1

غیراجباری

7

ژنتیک پایه

3

غیراجباری

8

آزمایشگاه ژنتیک پایه

1

غیراجباری

9

ژنتیک مولکولی

3

غیراجباری

10

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

1

غیراجباری

11

تکامل

3

غیراجباری

12

اکولوژی عمومی

3

غیراجباری

13

ساختار و تنوع میکربی

3

غیراجباری

14

آزمایشگاه ساختار و تنوع میکربی

1

غیراجباری

15

فیزیولوژی میکربی

3

غیراجباری

16

آزمایشگاه فیزیولوژی میکربی

1

غیراجباری

17

باکتری شناسی پزشکی 1

3

غیراجباری

18

آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی 1

1

غیراجباری

19

باکتری شناسی پزشکی 2

3

غیراجباری

20

آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی2

1

غیراجباری

21

ویروس شناسی

3

غیراجباری

22

میکربیولوژی صنعتی

2

غیراجباری

23

آزمایشگاه میکربیولوژی صنعتی

1

غیراجباری

24

میکربیولوژی غذایی

2

غیراجباری

25

آزمایشگاه میکربیولوژی غذایی

1

غیر اجباری

26

میکربیولوژی محیطی

2

غیر اجباری

27

آزمایشگاه میکربیولوژی محیطی

1

غیر اجباری

       

حداکثر واحد قابل اخذ: 24 واحد


 
آدرس کوتاه :