دکتر سید جلال زرگر به عنوان عضو شورای برنامه ریزی و حمایت از استعداد درخشان دانشگاه تهران منصوب شدند.

دکتر سید جلال زرگر به عنوان عضو شورای برنامه ریزی و حمایت از استعداد درخشان دانشگاه تهران منصوب شدند.


با حکم آقای دکتر نیلی، ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر سید جلال زرگر، عضو محترم هیأت علمی دانشکده زیست شناسی پردیس علوم، از تاریخ ۲۳/‏۰۲/‏۹۷‬ به مدت دو سال به عنوان عضو شورای برنامه ریزی و حمایت از استعداد درخشان دانشگاه تهران منصوب شدند.

برا ی ایشان آرزوی موفقیت داریم.

 

آدرس کوتاه :