دکتر علی کدخدایی ایلخچی به عنوان پژوهشگر جوان برجسته زمین شناسی از طرف فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدند.

دکتر علی کدخدایی ایلخچی به عنوان پژوهشگر جوان برجسته زمین شناسی از طرف فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدند.


آقای دکتر علی کدخدایی ایلخچی در خردادماه 1398 به عنوان پژوهشگر جوان برجسته شاخه زمین شناسی از طرف فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده اند. ایشان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشکده زمین شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران از سال 1381 تا 1388 تحت راهنمایی آقایان دکتر محمدرضا رضایی (کارشناسی ارشد) و دکتر حسین رحیم پور بناب  و دکتر محمدرضا رضایی(دکتری) به پایان رسانیده اند. پردیس علوم این موفقیت را به جناب آقای دکتر کدخدایی ایلخچی و دانشکده زمین شناسی تبریک می گوید.

 

 

 

آدرس کوتاه :