دکتر وحید توکلی به عنوان پژوهشگر جوان برجسته توسط فرهنگستان علوم انتخاب شد.

دکتر وحید توکلی به عنوان پژوهشگر جوان برجسته توسط فرهنگستان علوم انتخاب شد.


آقای دکتر وحید توکلی عضو هیات علمی دانشکده زمین شناسی پردیس علوم به عنوان پژوهشگر جوان برجسته توسط فرهنگستان علوم انتخاب شدند.

این موفقیت را به ایشان تبریک می گوییم.

آدرس کوتاه :