نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رشته‌ها

رشته‌ها


 

رشته‌­های تحصیلی در دانشکده به تفکیک مقاطع مختلف به شرح ذیل می­باشد:

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

زیست شناسی- علوم جانوری

کارشناسی

زیست شناسی- علوم گیاهی

کارشناسی

زیست شناسی - میکروبیولوژی

کارشناسی

زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی

کارشناسی

زیست شناسی- زیست فناوری

کارشناسی

زیست شناسی دریا

کارشناسی ارشد

زیست شناسی-  میکروبیولوژی

کارشناسی ارشد و دکتری

زیست شناسی- علوم سلولی مولکولی

کارشناسی ارشد و دکتری

زیست شناسی- علوم گیاهی- گرایش فیزیولوژی گیاهی

کارشناسی ارشد و دکتری

زیست شناسی- علوم گیاهی- گرایش اکولوژی سیستماتیک

کارشناسی ارشد و دکتری

زیست شناسی- علوم جانوری- گرایش زیست شناسی تکوینی

کارشناسی ارشد و دکتری

زیست شناسی- علوم جانوری- گرایش فیزیولوژی

کارشناسی ارش و دکتری

زیست شناسی- علوم جانوری- گرایش بیوسیستماتیک

کارشناسی ارشد و دکتری

زیست فناوری میکروبی

 کارشناسی ارشد و دکتری

 

 

درحال حاضر دانشکده زیست­شناسی دارای 35 عضو هیأت علمی با رتبه‌­های ذیل می­باشد:

تعداد اعضای هیأت علمی

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

35

9

12

13

1

 

 

در این دانشکده هم اکنون تعداد 387 دانشجوی کارشناسی، 207 دانشجوی کارشناسی ارشد و 125 دانشجوی دکتری مشغول به تحصیل می‌­باشند.