نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی


 

دانشکده زیست شناسی

 

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

زیست شناسی- علوم جانوری

کارشناسی

زیست شناسی- علوم گیاهی

کارشناسی

زیست شناسی - میکروبیولوژی

کارشناسی

زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی

کارشناسی

زیست شناسی- زیست فناوری

کارشناسی

زیست شناسی دریا

کارشناسی ارشد

زیست شناسی-  میکروبیولوژی

کارشناسی ارشد و دکتری

زیست شناسی- علوم سلولی مولکولی

کارشناسی ارشد و دکتری

زیست شناسی- علوم گیاهی- گرایش فیزیولوژی گیاهی

کارشناسی ارشد و دکتری

زیست شناسی- علوم گیاهی- گرایش اکولوژی سیستماتیک

کارشناسی ارشد و دکتری

زیست شناسی- علوم جانوری- گرایش زیست شناسی تکوینی

کارشناسی ارشد و دکتری

زیست شناسی- علوم جانوری- گرایش فیزیولوژی

کارشناسی ارش و دکتری

زیست شناسی- علوم جانوری- گرایش بیوسیستماتیک

کارشناسی ارشد و دکتری

زیست فناوری میکروبی

 کارشناسی ارشد و دکتری

 
 
دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
 

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

ریاضی محض

کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

ریاضی کاربردی

کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

علوم کامپیوتر

کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

آمار

کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

 
 
دانشکده زمین شناسی
 

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

زمین شناسی عمومی

کارشناسی

پترولوژی

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

چینه نگاری و فسیل شناسی

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

زمین شناسی مهندسی

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

زمین شناسی اقتصادی

کارشناسی ارشد

زمین شناسی نفت

کارشناسی ارشد

 
 
دانشکده شیمی
 

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

شیمی آلی

کارشناسی ارشد، دکتری

شیمی تجزیه

کارشناسی ارشد، دکتری

شیمی معدنی

کارشناسی ارشد، دکتری

شیمی فیزیک

کارشناسی ارشد، دکتری

شیمی پلیمر

کارشناسی ارشد

شیمی کاربردی

کارشناسی ارشد، دکتری

نانو شیمی

کارشناسی ارشد، دکتری

فیتوشیمی

کارشناسی ارشد

 
 
دانشکده فیزیک
 

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

فیزیک

کارشناسی

فیزیک - حالت جامد

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

فیزیک اتمی و مولکولی

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

فیزیک هسته ای

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

فیزیک ذرات بنیادی

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

گرانش و فیزیک نجومی

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

فیزیک مهندسی

کارشناسی