رشته های مقطع تحصیلات تکمیلی ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

رشته های مقطع تحصیلات تکمیلی ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر


رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

             
ریاضی محض کارشناسی ارشد و دکتری

ریاضی کاربردی

کارشناسی ارشد و دکتری
علوم کامپیوتر کارشناسی ارشد و دکتری
آمار کارشناسی ارشد و دکتری

 

آدرس کوتاه :