رشته های مقطع تحصیلات تکمیلی زمین شناسی

رشته های مقطع تحصیلات تکمیلی زمین شناسی


رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

             
پترولوژی کارشناسی ارشد و دکتری

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

کارشناسی ارشد و دکتری
چینه نگاری و فسیل شناسی کارشناسی ارشد و دکتری
زمین شناسی مهندسی کارشناسی ارشد و دکتری
زمین شناسی اقتصادی کارشناسی ارشد
زمین شناسی نفت کارشناسی ارشد
 
آدرس کوتاه :